Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την έγκριση των Επιτροπών Έρευνας Αγοράς και Παραλαβής, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

«Έγκριση Τριμελών Επιτροπών για τις ανάγκες έρευνας αγοράς και παραλαβής, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», Άξονας Προτεραιότητας 9 «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

«Έγκριση Τριμελών Επιτροπών για τις ανάγκες έρευνας αγοράς και παραλαβής, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», Άξονας Προτεραιότητας 8 «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

 

«Έγκριση Τριμελών Επιτροπών για τις ανάγκες έρευνας αγοράς και παραλαβής, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», Άξονας Προτεραιότητας 7 «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»