Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης των ενστάσεων που κατατέθηκαν της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ατόμων οργανωτικής υποστήριξης στα σαράντα οκτώ (48) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α).

 

Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης των ενστάσεων που κατατέθηκαν επί των αποτελεσμάτων της με αριθμ. πρωτ.603.10/15/5448/01-03-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ατόμων οργανωτικής υποστήριξης στα σαράντα οκτώ (48) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α).
 
Για το Πρακτικό Επιτροπής Ενστάνσεων Πατήστε Εδώ
 
Για την Απόφαση ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάνσεων Πατήστε Εδώ