Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

«“Διαβάζω μέσα στο νερό το άλφα, το βήτα και το ρω…”»: Οι Νερόμυλοι της Γέργερης»

Νερό: Δικαίωμα, Υγεία, Ζωή & Ενέργεια - Διαχείριση & Προστασία.
Το πρόγραμμα προβλέπεται να πραγματοποιείται ως μονοήμερο και ως διήμερο, και αφορά τους μαθητές της Α/θμιας Εκπ/σης.

Στην Κρήτη μόνο το 10% των νερών που φτάνει είναι εκμεταλλεύσιμο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ασβεστολιθικών πετρωμάτων της, σε συνδυασμό με την υπερκατανάλωση των υδάτων (81%) στην ολοένα και πιο εντατική Γεωργία αλλά και το μεγάλο ποσοστό που χρησιμοποιεί η ύδρευση (16%), λόγω μαζικού τουρισμού. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν αφενός μεν το πρόβλημα του νερού στην Κρήτη ορατό, αφετέρου προοιωνίζουν δυνατότητες λύσεων αφού η σωστή διαχείριση του νερού στις συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι εφικτή. Επιπλέον και ως κυριότερο κριτήριο για την επιλογή του θέματος, η παρουσία του νερού στη Γέργερη λόγω των πηγών του Ρούβα, η ιστορική αξία των νερόμυλων στην περιοχή που λειτουργούν από το 15ο αιώνα, η αναστήλωσή τους και η δημιουργία υπαίθριων μουσείων 'Πολιτισμού της Ελιάς' και 'Υδροκίνησης', το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού και η Λιμνοδεξαμενή, καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα το νερό από το ΚΠΕ Ρούβα, αφού έχει στη διάθεσή του σημαντικά πεδία μελέτης για διερεύνηση και εύρεση λύσεων σε όλα τα προβλήματα που είναι δυνατόν να τεθούν από τις περιβαλλοντικές ομάδες, καθώς και τη δυνατότητα διαμόρφωσης στάσεων ενεργού πολίτη και αξιών υπεύθυνου ανθρώπου στους μαθητές.

Στόχος του προγράμματος είναι η επισήμανση του προβλήματος της κατασπατάλησης και ρύπανσης του νερού, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και την εμπλοκή που έχουν με το θέμα.
Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής που ευνοούν τον εμπλουτισμό του υδροφορέα, το γεωλογικό κύκλο του νερού, τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου οικοσυστήματος και τις σχέσεις αλληλεξάρτησής τους, τη λειτουργία του νερόμυλου και τη σημασία του στην οικονομικο-κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της χρήσης εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ενέργειας, μη επιβαρυντικών για το περιβάλλον. Να συνειδητοποιήσουν το σημαντικό ρόλο του νερού στη ζωή των ανθρώπων και την ανάγκη για ορθολογική διαχείρισή του.

Στο πρόγραμμα οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και διενεργείται κατά περίπτωση βιωματικό παιχνίδι, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, συζήτηση με τις ομάδες, παρουσίαση του θέματος σε μορφή Power Point, εμπλοκή των μαθητών σε ρόλους για την επίτευξη παραμυθιού, επισήμανση του προβλήματος στα πεδία μελέτης και στα περιβαλλοντικά μονοπάτια.