Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΥΣΕΙΣ

«Αναδεικνύω προβλήματα ενός τόπου, προτείνω λύσεις»μονοήμερο ή διήμερο

  Κριτήρια επιλογής του θέματος

 • Τα περιβαλλοντικά προβλήματα/ζητήματα είναι πολλά και γίνονται ολοένα και περισσότερα (κλιματικές αλλαγές, πόλεμοι, συρρίκνωση της βιοποικιλότητας, ρύπανση,  φτώχεια, διακρίσεις, κ.λπ.)
 • Τα περιβαλλοντικά ζητήματα εκτός από ζητήματα που αφορούν στη φύση είναι και κοινωνικοπολιτισμικά
 • Τα παιδιά βιώνουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα/ζητήματα και τις συνέπειές τους
 • Τα παιδιά έχουν επιθυμίες, όνειρα, σκέψεις  για τον πλανήτη και το μέλλον του, για τον τόπο τους και το μέλλον του, για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο, θα ζήσουν στο αύριο, είναι το αύριο.

      ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου και αναφέρεται σε κάποιο/α περιβαλλοντικά θέματα/ζήτηματα που υπάρχουν σε περιοχή κοντά στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κιλκίς. Προσανατολίζει τα παιδιά στον εντοπισμό τους, στην ανάδειξη των σχέσεων του συστήματος που τα συγκροτούν, στην ενασχόληση τους με την εξεύρεση προτάσεων για την επίλυσή του (κριτική στάση). Δίνει δηλαδή έμφαση όχι μόνο στα γνωστικά στοιχεία των ζητημάτων αυτών αλλά και στη συναισθημαιτκή, κοινωνική και πολιτισμική διάστασή τους. Μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες και δράσεις εστιάζει την προσοχή των μαθητών στην προηγούμενη, παρούσα και μελλοντική κατάσταση (εκπαίδευση για την αειφορία).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Οι μαθητές/τριες να δομήσουν ένα  εννοιολογικό οικοδόμημα σε σχέση με το θέμα/πρόβλημα στο οποίο τα ίδια θα εστιάσουν και που θα εμπεριέχει όχι μόνο γνώσεις, αλλά και αξίες, στάσεις, συμπεριφορές, σκέψεις, συναισθήματα
 • Οι μαθητές να βρεθούν στη φύση, να την αισθανθούν, να την παρατηρήσουν, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να προβληματιστούν για τις αλλαγές της περιοχής στις εποχές του έτους
 • Οι μαθητές/τριες να παρατηρήσουν, να συγκρίνουν τον τόπο που κατοικούν με την περιοχή που βρίσκονται στο πλαίσιο του προγράμματος (ομοιότητες- διαφορές)
 • Οι μαθητές/τριες να εντοπίσουν κατά ομάδες ένα τοπικό περιβαλλοντικό ζήτημα, να το περιγράψουν, να αναζητήσουν τις αιτίες δημιουργίας του, να κάνουν μετρήσεις, να σκεφτούν αν υπάρχουν τρόποι επανάκαμψης, να αναζητήσουν λύσεις, να κάνουν προτάσεις
 • Οι μαθητές να μελετήσουν την εξέλιξη της περιοχής (ιστορική, αρχαιολογική, κ.ά.)
 • Οι μαθητές/τριες διερευνώντας τα θέματα που θα ανακύψουν, να αξιολογήσουν και να  κατανοήσουν ποια προβλήματα προκαλούνται στα φυσικά και τα ανθρωπογενή οικοσυστήματα της περιοχής
 •  Οι μαθητές/τριες να προβληματιστούν για τις ανθρώπινες επεμβάσεις, για το πως το φυσικό και το οικολογικό γίνονται συχνά αντικείμενο εμπορευματοποίησης, κ.ά.
 • Οι μαθητές/τριες  να κατανοήσουν ότι ένα περιβαλλοντικό ζήτημα/πρόβλημα και η αντιμετώπισή του είναι υπόθεση όλων (της φύσης, των ιδίων, των προηγουμένων και των μελλοντικών γενεών, του κράτους/-ών, κ.λπ.)
 • Οι μαθητές/τριες  να μάθουν να συνεργάζονται, να συζητούν, να αναζητούν πληροφορίες από πηγές, να κοινοποιούν αποφάσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, κ.ά.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Περιβαλλοντική διάσταση: Περιβαλλοντικά προβλήματα/ζητήματα (ρύπανση νερού, εδάφους, σκουπίδια/ανακύκλωση, είδος βλάστησης/τύποι δασών, κλιματικές αλλαγές, συρρίκνωση της βιοποικιλότητας,  κ.ά.)
 • Κοινωνική διάσταση: Ανθρώπινη επέμβαση (δόμηση, καλλιέργειες, έργα ανάπλασης, φράγματα, αναδασώσεις, κ.α.) και συνέπειες, απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, προβληματισμός για το ρόλο των κοινωνικών ομάδων, κ.ά.
 • Πολιτιστική διάσταση: Γνωριμία με το πολιτιστικό παρελθόν, διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, σύγχρονες πολιτιστικές δραστηριότητες και αναζητήσεις
 • Οικονομική διάσταση: Φτώχια, είδος καλλιεργειών, κατάλληλες μορφές ανάπτυξης, ανάγκες, διλλήματα, κ.λπ.

ΤΟΠΙΚΗ –ΕΘΝΙΚΗ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Ένα πρόβλημα/ ζήτημα περιβαλλοντικό μπορεί να φαίνεται τοπικό και να αγνοείται η εθνική και η παγκόσμια διάστασή του
 • Τα περιβαλλοντικά –κοινωνικά προβλήματα και γενικότερα τα ζητήματα που σχετίζονται με την αειφορία προκύπτουν από συγκρούσεις διαφορετικών επιθυμιών (προσώπων, ομάδων, λαών, κρατών, κ.ο.κ.) σχετικά με τη χρήση των πόρων και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

ΜΕΘΟΔΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί επιδιώκοντας να συνδέσει την τοπική διάσταση του θέματος, με την εθνική, πλανητική. Το αντικείμενο μάθησης θα προσεγγίζεται συστημικά, επιδιώκοντας την ποικιλότητα, την αυτονομία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την αλλαγή, την αειφορία.  Διεπιστημονικά,  διαθετικά, ολιστικά θα επιδιωχτεί πέρα των γνώσεων, αξιών, στάσεων και συμπεριφορών η συγκρότηση ενός πολιτιστικού εξοπλισμού που καθορίζει τις αντιλήψεις για τα φαινόμενα και κατά συνέπεια τη δράση τους. Η άμεση παρατήρηση με σκοπό την προσέγγιση του περιβάλλοντος κατά την εργασία πεδίου σε επιλεγμένα μονοπάτια μελέτης της φύσης και ειδικά χαραγμένες διαδρομές καθώς και οι πειραματικές ασκήσεις που θα διεκπεραιώνονται στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κιλκίς και μια σχετική προβολή σχετική εκπαιδευτικού βίντεο, θα  βοηθούν στην ανάλυση και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τέλος, για την έκφραση και αξιολόγηση της αφομοίωσης των εννοιών που αναπτύχθηκαν θα χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές όπως παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, καθώς και ποικιλία τεχνικών αισθητικής αγωγής που καλλιεργούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Γνωριμία μελών ομάδας μεταξύ τους, με τα μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ
 • Δημιουργία ομάδων εργασίας
 • Συμπλήρωση φύλλων εργασίας σχετικού με το πρόγραμμα εκπ/κού υλικού
 • Διατύπωση ερωτήματος: Τι είναι πρόβλημα, τι είναι περιβαλλοντικό πρόβλημα  – καταγραφή των απόψεων των ομάδων
 • Προβολή /σχολιασμός
 • Γνωριμία με την περιοχή, συζήτηση
 • Επιλογή του αντικειμένου παρατήρησης από την κάθε ομάδα, φωτογραφική του αποτύπωση και ενασχόληση των παιδιών μ’ αυτό (παρατήρηση με όργανα, μετρήσεις, αποτυπώσεις σε χαρτί, ζωγραφική, δειγματοληψίες, κ,λπ.)
 • Διατύπωση προβλήματος/ζητήματος –δημιουργία καταλόγου ερωτήσεων σχετικών με το ζήτημα και ταξινόμησή τους (κοινωνικές, περιβαλλοντικές, επιστημονικές, κ.λπ.)
 • Διαπραγμάτευση του προβλήματος με τη βοήθεια των μελών της Π.Ο. του ΚΠΕ και του εκπαιδευτικού συνοδού (σύνδεση των επιμέρους ζητημάτων, ιστορία, αρχαιολογία περιοχής, κ.λπ.)
 • Προβολή σχετικού εκπαιδευτικού βίντεο που θα αναδεικνύει ζητήματα της περιοχής την οποία επισκέφτηκαν οι μαθητές/τριες –συζήτηση
 • Προτεινόμενες λύσεις από τους μαθητές/-τριες
 • Έκθεση των δημιουργημάτων, εργασιών των μαθητών στο ΚΠΕ
 • Σύνταξη επιστολών προς ειδικούς, οργανώσεις, υπηρεσίες, ντόπιους, εφημερίδες, κ.λπ.
 • Αξιολόγηση του προγράμματος από τα παιδιά και το συνοδό εκπαιδευτικό.