Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο των Πράξεων «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Δράσεις για τους μαθητές»/
Άξονας Προτεραιότητας 1, 2 & 3 και «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες»/ Άξονας Προτεραιότητας 7, 8 & 9 Οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ως Τελικός Δικαιούχος των παραπάνω Πράξεων και μετά τις με αριθμ. πρωτ. 20525/1063/29-10-2010 και 20524/1063/29-10-2010 Αποφάσεις Δ.Σ.,
ενδιαφέρεται για την κάλυψη δεκατριών (13) θέσεων γραμματειακής υποστήριξης, πλήρους
απασχόλησης, με σύμβαση έργου, στα δεκατρία (13) Συντονιστικά Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της χώρας.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται δεκατρείς (13) θέσεις ως εξής:
Α/Α Περιφέρεια Νομός Κ.Π.Ε. Θέση
1 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δράμας Παρανεστίου 1
2 Αττικής Αττικής Αργυρούπολης 1
3 Βορείου Αιγαίου Λέσβου Ευεργέτουλα 1
4 Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας Κλειτορίας 1
5 Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς Καστοριάς 1
6 Ηπείρου Ιωαννίνων Κόνιτσας 1
7 Θεσσαλίας Καρδίτσας Μουζακίου 1
8 Ιονίων Νήσων Ζακύνθου Λιθακιάς 1
9 Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Ελευθερίου Κορδελιού 1
10 Κρήτης Ηρακλείου Γουβών 1
11 Νοτίου Αιγαίου Κυκλάδων Κορθίου 1
12 Πελοποννήσου Μεσσηνίας Καλαμάτας 1
13 Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας Στυλίδας 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Η δακτυλογράφηση εγγράφων
 Η τήρηση πρακτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, κλπ.
 Η διεκπεραίωση αλληλογραφίας, χαρακτηρισμός, διανομή και αρχειοθέτηση των
σχετικών εγγράφων που αφορούν στις δραστηριότητες του συντονιστικού Κ.Π.Ε.
 Η τήρηση πλήρους και ενημερωμένου αρχείου των φακέλων που έχουν σχέση με τις
δραστηριότητες του συντονιστικού Κ.Π.Ε..
 Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου
 Η συμπλήρωση και αποστολή, σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του συντονιστικού
Κ.Π.Ε. των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών και των αντίστοιχων παραστατικών και των
εξοφλητικών αποδείξεων.
 Η σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων προόδου
 Η επικοινωνία με τους Υπευθύνους των Περιφερειακών Κ.Π.Ε.
 Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία που αφορούν στο
φυσικό αντικείμενο του Έργου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων πρέπει να αποδεικνύονται και να είναι τα
ακόλουθα:
 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
1. επεξεργασίας κειμένων (word)
2. υπολογιστικών φύλλων (excel)
3. πλοήγησης στον ιστό (internet explorer)
4. επικοινωνίας (outlook express)
Συνεκτιμούμενα προσόντα:
 Η σχετική εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα #ιαχείρισης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα), κατόπιν
παράτασης, μέχρι και την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011, αίτηση με επισυναπτόμενα τα
παρακάτω:
 Βιογραφικό σημείωμα
 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
 Επικυρωμένα αντίγραφα αποδεικτικού γνώσης χειρισμού Η/Υ
 Επικυρωμένα αντίγραφα αποδεικτικών-βεβαιώσεων προϋπηρεσίας σε αντίστοιχο
αντικείμενο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι επιλέγονται από Επιτροπή σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα και μετά από
συνέντευξη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2011.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών
του Ε.Ι.Ν., στην ιστοσελίδα http://kpe.ein.gr και στις ιστοσελίδες των δεκατριών (13)
Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως ακολούθως:
1. K.Π.Ε. Παρανεστίου:www.kpeparanestiou.gr
2. Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης: www.kpea.gr
3. Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλα: www.kpeevergetoula.gr
4. Κ.Π.Ε. Κλειτορίας: http://kpe-kleit.ach.sch.gr
5. Κ.Π.Ε. Καστοριάς: http://kpe-kastor.kas.sch.gr
6. Κ.Π.Ε. Κόνιτσας: www.kpekonitsas.gr
7. Κ.Π.Ε. Μουζακίου: www.kpem.gr
8. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς: www.kpezakyn.gr
9. Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού: www.kpe-thess.gr
10. Κ.Π.Ε. Γουβών: http://kpe-gouvon.ira.sch.gr
11. Κ.Π.Ε. Κορθίου: www.kpekorthiou.gr
12. Κ.Π.Ε. Καλαμάτας: www.kpe-kalamatas.gr
13. Κ.Π.Ε. Στυλίδας: www.kpestylidas.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 210-6417 272

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ