Ανακοίνωση-Διευκρίνιση σχετικά με τον από 28/06/2011 Συνοπτικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου Αξιολόγησης των Πράξεων «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Δράσεις για τους Μαθητές και τους Ενήλικες